CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD)
Địa chỉ: 124 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

# Sử dụng Word, Excel trong văn phòng xây dựng

Stt Tên tài liệu
01 Bạn cần đọc hướng dẫn sử dụng Ms Word này để sử dụng các biểu mẫu hiệu quả hơn (opens new window)
02 Giáo trình Excel cơ bản, nền tảng dành cho Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư QS (opens new window)

# Mẫu tờ trình và các văn bản trong quy trình thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

(Phụ lục I, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án)
Hãy kích vào tên mẫu để tải file Word

Mẫu
Tên mẫu
Mẫu số 01 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (opens new window)
Mẫu số 02 Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (opens new window)
Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án (opens new window)
Mẫu số 04 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (opens new window)
Mẫu số 05 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng (opens new window)
Mẫu số 06 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (opens new window)
Mẫu số 07 Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (opens new window)
Mẫu số 08 Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế xây dựng (opens new window)

# Mẫu tờ trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công; nghị quyết, quyết định về chủ trương đầu tư chương trình, dự án

(Kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ)

Mẫu
Tên mẫu
Mẫu số 01 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư công (opens new window)
Mẫu số 02 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công (opens new window)
Mẫu số 03 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A (opens new window)
Mẫu số 04 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C (opens new window)
Mẫu số 05 Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (opens new window)
Mẫu số 06 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình (opens new window)
Mẫu số 07 Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (opens new window)
Mẫu số 08 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư chương trình (opens new window)
Mẫu số 09 Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công (opens new window)
Mẫu Báo cáo theo Thông tư HD Nghị định 10/2021/NĐ-CP
Mẫu số 01 Báo cáo kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng (opens new window)
Mẫu số 02 Thông báo ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (opens new window)
Mẫu số 03 Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng làm cơ sở phê duyệt tổng mức đầu tư (opens new window)
Mẫu số 04 Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình (opens new window)
Mẫu số 05 Thông báo ý kiến thẩm định dự toán xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng (opens new window)
Mẫu số 06 Báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình làm cơ sở phê duyệt dự toán (opens new window)

Ghi chú:

  • Sử dụng các mẫu 01, 02, 03 trong trường hợp có yêu cầu thẩm tra/thẩm định tổng mức đầu tư độc lập.

  • Sử dụng các mẫu 04, 05, 06 trong trường hợp có yêu cầu thẩm tra/thẩm định dự toán xây dựng công trình độc lập.

# Mẫu hợp đồng trình bày chuẩn Styles GXD rất tiện thao tác khi soạn thảo, xong chỉ bấm update là có mục lục

Mẫu
Tên mẫu
Mẫu số 01 Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng (opens new window)
Mẫu số 02 Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng (opens new window)
Mẫu số 03 Mẫu hợp đồng nguyên tắc thuê máy xây dựng (opens new window)

# Mẫu Quản lý chất lượng trình bày chuẩn Styles GXD

(Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng)

Mẫu
Tên mẫu
Mẫu số 01 Mẫu dấu bản vẽ hoàn công (opens new window)
Mẫu số 02 Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình (opens new window)
Mẫu số 03 Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng. (opens new window)
Mẫu số 04 Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (opens new window)
Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:
Mẫu số 05 - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (opens new window)
Mẫu số 06 - Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (hay gọi tắt là hồ sơ hoàn công) (opens new window)
Mẫu số 07 Thông báo Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng (opens new window)
Mẫu số 08 Công văn đề nghị sử dụng Nhật ký in (opens new window)
Mẫu số 09 Công văn chấp thuận sử dụng Nhật ký in (opens new window)

# Mẫu các văn bản trong quy trình thực hiện thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình

(Phụ lục 1, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng)

Mẫu
Tên mẫu
Mẫu số 01 Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư. (opens new window)
Mẫu số 02 Báo cáo kết quả thẩm tra dự án. (opens new window)
Mẫu số 03 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình. (opens new window)
Mẫu số 04 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. (opens new window)
Mẫu số 05 Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình. (opens new window)
Mẫu số 06 Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra thiết kế (opens new window)

# Mẫu báo cáo định kỳ về nội dung thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình của cơ quan thẩm định thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Sở xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(Phụ lục II, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Mẫu
Tên mẫu
Mẫu số 01 Báo cáo tổng hợp định kỳ về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của cơ quan thẩm định thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. (opens new window)
Mẫu số 02 Báo cáo tổng hợp định kỳ về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (opens new window)

# Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, thông báo mời quan tâm, mời thầu Lựa chọn Nhà đầu tư

(Phụ lục I, II, III, IV, V Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu Tên mẫu
Phụ lục I Mẫu Hồ sơ mời tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (opens new window)
Phụ lục II Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (opens new window)
Phụ lục III Mẫu thông báo mời quan tâm; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (opens new window)
Phụ lục IV Mẫu hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (opens new window)
Phụ lục V Hướng dẫn việc xác định giá sàn nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất (m3) (opens new window)

# Hệ thống mẫu biểu quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

(Ban hành theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ)

Mẫu Tải mẫu
Mẫu số 01/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm ... (opens new window)
Mẫu số 01.nn/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm ... (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) (opens new window)
Mẫu số 02/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm ... điều chỉnh (opens new window)
Mẫu số 02.nn/PB Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm ... điều chỉnh (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) (opens new window)
Mẫu số 03.a/TT Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (opens new window)
Mẫu số 03.b/TT Bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện (opens new window)
Mẫu số 03.c/TT Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng (opens new window)
Mẫu số 04.a/TT Giấy đề nghị thanh toán vốn (opens new window)
Mẫu số 04.a.nn/TT Giấy đề nghị thanh toán vốn của chủ đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) (opens new window)
Mẫu số 04.b/TT Giấy đề nghị thu hồi vốn (opens new window)
Mẫu số 04.b.nn/TT Giấy đề nghị thanh toán vốn của cơ quan chủ quản (áp dụng đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài) (opens new window)
Mẫu số 05/TT Giấy rút (opens new window)
Mẫu số 06/TT Giấy rút vốn kiêm thu ngân sách nhà nước (áp dụng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ) (opens new window)
Mẫu số 07/TT Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (opens new window)
Mẫu số 08/SDTƯ Báo cáo tổng hợp tình hình tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng (opens new window)
Mẫu số 09/PPP Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tiểu dự án trong dự án PPP (opens new window)
Mẫu số 10/PPP Giấy đề nghị thanh toán phần vốn đầu tư công thực hiện tiểu dự án trong dự án PPP (opens new window)
Mẫu số 11/QLDA Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án (opens new window)
Mẫu số 12/CT Danh mục các dự án đầu tư công đề nghị cấp vốn (opens new window)
  • Các biểu mẫu phục vụ công việc làm dự án sẽ liên tục được bổ sung và danh sách này sẽ còn dài ra, hãy ghé thăm trang thường xuyên nhé.

  • Các văn bản, biểu mẫu Quản lý dự án đầy đủ trong phần mềm Quản lý tài liệu GXD (opens new window), đỡ phải tìm tải từng văn bản.

  • GXD chia sẻ với bạn file qua mediafire vì link ở đó tương đối bền và dễ tải. Nếu trường hợp link bị hỏng, bạn hãy tải các biểu mẫu tại đây (opens new window).

Last Updated: 12/2/2022, 7:15:47 PM