CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN GXD
Phát triển và duy trì bởi Công ty CP Giá Xây Dựng (GXD)
Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

# CÁC LUẬT VÀ BỘ LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. (Bản hợp nhất cả luật sửa đổi, bổ sung);

 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 (Luật số 62/2020/QH14);

 3. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

 4. Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

 5. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

 6. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 (Luật PPP);

 7. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

 8. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

 9. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009. (Gồm cả các sửa đổi, bổ sung bởi các luật cập nhật đến năm 2021);

 10. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

 11. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. (Hết hiệu lực 1 phần); (opens new window)

 12. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; (opens new window)

 13. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; (opens new window)

 14. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

 15. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017; (opens new window)

 16. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014; (opens new window)

 17. Luật Cháy và chữa cháy năm 2001 + Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013;

 18. Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013;

 19. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; (opens new window)

 20. Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH14 ngày 15/11/2010; (opens new window)

 21. Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 29/06/2015;

 22. Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

 23. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020. (Bản hợp nhất cả luật sửa đổi, bổ sung);

 24. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; (opens new window)

 25. Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03/06/2008;

 26. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19/06/2013;

 27. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế ngày 06/4/2016;

 28. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008;

 29. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19/6/2013;

 30. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26/11/2014;

 31. Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

 32. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

 33. Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013

# PHÁP LUẬT THEO CÁC CHỦ ĐỀ

 1. Quy hoạch; (opens new window)

 2. Đất đai; (opens new window)

 3. Đầu tư xây dựng;

 4. Kinh doanh Bất động sản; (opens new window)

 5. Quản lý Nhà ở; (opens new window)

 6. Đền bù giải phóng mặt bằng; (opens new window)

 7. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); (opens new window)

 8. Hạ tầng kỹ thuật; (opens new window)

 9. Công nghệ thông tin;

 10. Phòng cháy chữa cháy. (opens new window)

 11. Quản lý mua sắm thường xuyên

Last Updated: 12/8/2022, 4:50:45 PM