Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

File pdf Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Last Updated: 7/10/2021, 4:57:45 PM