Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

File Pdf Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/04/2021 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Last Updated: 7/10/2021, 4:57:45 PM