Do lượng văn bản rất nhiều, khối lượng công việc thu thập - biên tập - đăng tải rất lớn. Vì vậy, bạn hãy góp sức cùng chúng tôi bằng cách chụp ảnh và cung cấp thông tin về bất kỳ văn bản nào đã bị thay thế, hết hiệu lực hoặc có các văn bản mới hơn. Xin cảm ơn.

Các ảnh chụp xin gửi giúp tôi vào Fb hoặc Zalo có địa chỉ sau:

👉 facebook.com/dutoangxd (opens new window) hoặc 👉 Group quản lý tài liệu: https://zalo.me/g/sfacqg550 (opens new window)

# LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Có hiệu lực từ: 01/01/2019, hết hiệu lực 1 phần 👈

# CÁC NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Có hiệu lực từ: 19/12/2019
Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế và Khu công nghệ cao 20/6/2017

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Có hiệu lực từ: 15/11/2016

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 46/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Có hiệu lực từ: 01/01/2018

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng, Xây dựng - Chuyển giao. Có hiệu lực từ: 01/10/2019

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Có hiệu lực từ: 05/10/2018

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Có hiệu lực từ: 25/6/2017

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ Quy định về khung giá đất.

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 11/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

# CÁC THÔNG TƯ


Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Có hiệu lực từ: 05/7/2014

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính. Có hiệu lực từ: 05/7/2014

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 hợp nhất Thông tư số quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 hợp nhất Thông tư số quy định về hồ sơ địa chính

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 hợp nhất Thông tư số hướng dẫn Nghị định số 43/2014-NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 hợp nhất Thông tư số quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 12/09/2019 hợp nhất Thông tư số hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Có hiệu lực từ: 10/01/2020

Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, 16/12/2019

Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ Tài nguyên & Môi trường

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, 01/3/2019

Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, 01/01/2019

Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Có hiệu lực từ: 20/3/2018

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Có hiệu lực từ: 01/3/2019

Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Có hiệu lực từ: 20/3/2018

Thông tư số 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, 20/3/2018

Thông tư số 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, 06/10/2017

Thông tư số 70/2017/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, 20/3/2018

Thông tư số 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất. 20/3/2018

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, 25/11/2017

Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 06/9/2017

Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, 05/7/2017

Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, 30/3/2017

Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất, 15/9/2017

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013. Có hiệu lực từ: 05/12/2017

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 về quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 Sửa đổi Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư số liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24/06/2016 về việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Thông tư số liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/06/2016 quy định loại cây lâu/được chứng nhận quyền sở hữu

Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/03/2015 về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/05/2015 hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Có hiệu lực từ: 01/02/2016

Thông tư số 161/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất

Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về giá đất. Có hiệu lực từ: 13/3/2015

Thông tư số liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, 20/5/2015

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Có hiệu lực từ: 13/8/2014

Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 03/06/2014 Về điều tra, đánh giá đất đai. Có hiệu lực từ: 13/8/2014

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/04/2016 Quy định việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Có hiệu lực từ: 17/7/2014

Thông tư số liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. Có hiệu lực từ: 08/8/2016

Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Có hiệu lực từ: 22/12/2016

Thông tư số 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất. Có hiệu lực từ: 10/02/2017

Thông tư số 139/2016/TT-BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội. Có hiệu lực từ: 15/11/2016

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai. Có hiệu lực từ: 01/3/2017

Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai. Có hiệu lực từ: 22/12/2016

Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Có hiệu lực từ: 07/3/2016

Thông tư số liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Có hiệu lực từ: 19/5/2015

Thông tư số 134/2015/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 11/2015/QĐ-TTg về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Có hiệu lực từ: 15/10/2015

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất. Có hiệu lực từ: 12/6/2015

Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp. Có hiệu lực từ: 27/4/2015

Thông tư số 207/2014/TT-BTC quy định về xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Có hiệu lực từ: 15/02/2015

Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp. Có hiệu lực từ: 08/4/2014

Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Có hiệu lực từ: 11/9/2014

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Có hiệu lực từ: 13/8/2014

Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa. Có hiệu lực từ: 01/7/2014

Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. Có hiệu lực từ: 29/11/2013

Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp. Có hiệu lực từ: 08/4/2014

Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Có hiệu lực từ: 11/9/2014

Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai. Có hiệu lực từ: 11/12/2013

Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai. Có hiệu lực từ: 09/12/2013

# CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ NGHỊ QUYẾT

Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP. Có hiệu lực từ: 10/8/2020

Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/06/2007 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

Quyết định số 1989/QD-BTC ngày 14/08/2014 đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

Quyết định số 703/QD-TCQLDD ngày 14/12/2011 về sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất

# CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN KHÁC

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Có hiệu lực từ: 18/4/2020

Last Updated: 7/24/2021, 10:25:30 PM